معرفی

مشخصات فردی

نیما جعفرزاده

نام - نام خانوادگی : نیما   جعفرزاده

پست الکترونیکی : n_jafarzadeh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی : مربی

پایه : 4

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

نیما جعفرزاده
نیما جعفرزاده

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :
    مربی
^